Skip to content

Wgłębne mieszanie gruntu


(ang. Deep Soil Mixing – DSM)

Dane techniczne.

 • Średnica kolumny: od 50 do 120 cm
 • Głębokość wiercenia: do 16 m
 • Wytrzymałości na ściskanie: 2 do 10 MPa  (typowe wartości w zależności od uwarunkowań gleby)
 • Przepuszczalność: 10-8 do 10-9 m/s
 • Urządzenie: Palownica do 100 t


Do produkcji kolumn cementowo-gruntowych DSM  stosujemy metodę wgłębnego mieszania gruntu z zaczynem cementowym. Kolumny te  stosowane są jako elementy głębokiego posadowienia obiektów budowlanych, w tym nasypów drogowych, kolejowych, czy też obiektów inżynieryjnych. Znakomicie sprawdzają się również jako obudowy wykopów – palisady, które dodatkowo są zbrojone, najczęściej profilami stalowymi, a jednocześnie charakteryzują się iskim wspólzynnikiem filtracji. Kolumny DSM formowane z elementów nachodzących na siebie stanowią także alternatywę dla ścian szczelinowych lub służą jako pionowe przesłony przeciwfiltracyjne obudów wykopów lub wałów przeciwpowodziowych. 

Wykonanie.

Grunt rodzimy zostaje zmieszany z zaczynem na bazie wody i cementu, z ewentualnymi dodatkami zmniejszającymi filtrację, za pomocą mieszadła z łopatami poprzecznymi przy użyciu palownicy, co pozwala na wytworzenie elementu z cementogruntu o zakładanej długości i średnicy. 

Badania.

 • Przepuszczalność
 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Odporność przesłon przeciwfiltracyjnych na erozję
 • Statyczne obciążenia próbne kolumn

Zastosowania.

 • Zabezpieczenie wykopów w obszarze śródmiejskim z efektem uszczelniającym lub bez efektu uszczelniającego
 • Przesłony przeciwfiltracyjne stosowane w projektach ochrony przeciwpowodziowej
 • Wzmocnienia podłoża gruntowego
 • Zabezpieczenie składowisk odpadów i miejsc zanieczyszczonych 
 • Uszczelnienie zapór ziemnych 
 • Elementy posadowienia pośredniego